Toggle Nav
Close menu Menu
Ventilatoren Ventilatoren Ventilatoren Ventilatoren
Onze merken:
Ventilatieroosters & ventielen Ventilatieroosters & ventielen Ventilatieroosters & ventielen Ventilatieroosters & ventielen
Onze merken:
Spiraalbuizen galva & hulpstukken Spiraalbuizen galva & hulpstukken Spiraalbuizen galva & hulpstukken Spiraalbuizen galva & hulpstukken
Onze merken:
Galva instort kanalen Galva instort kanalen Galva instort kanalen Galva instort kanalen
Onze merken:
Kunststof ventilatiekanalen Kunststof ventilatiekanalen Kunststof ventilatiekanalen Kunststof ventilatiekanalen
Onze merken:
Flexibele slang & toebehoren Flexibele slang & toebehoren Flexibele slang & toebehoren Flexibele slang & toebehoren
Onze merken:
Dakdoorvoeren Dakdoorvoeren Dakdoorvoeren Dakdoorvoeren
Onze merken:
Montagematerialen Montagematerialen Montagematerialen Montagematerialen
Onze merken:
Brandwerend & overige Brandwerend & overige Brandwerend & overige Brandwerend & overige
Onze merken:
Airconditioning Airconditioning Airconditioning Airconditioning
Onze merken:
Klantenservice
Waar bent u naar opzoek?
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel 4 – Herroepingsrecht
Artikel 5 – De prijs
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Conformiteit en garantie
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Overmacht
Artikel 10 – Intellectuele eigendom
Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen
Artikel 12 – BeCommerce gedragcode
Artikel 13 - Preventie namaak
Artikel 14 - Recyclingbijdrage
Artikel 15 - Aanvaardingsplicht

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Wij zijn: New Energy Technics BVBA handelend onder de naam Ventilatieshop.be

New Energy Technics BVBA
Brusselsesteenweg 235
9280 Lebbeke 

E-mailadres: service@ventilatieshop.be
Ondernemingsnummer: 818236867 
Bankrekeningnummer: BE31 0019 0750 0855

Artikel 2 - Toepasselijkheid en voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan u als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren enkel in België en Nederland. Als u een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we uw bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als je online bestelt, bezorgen we u bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden u overigens aan om dit altijd te doen.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan u als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 - Ons aanbod en uw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling bevestigen per mail en zodra we voor uw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact, Belfius, KBC, PayPal. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan je winkelmandje. Nadien geeft u uw contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest u uw wijze van levering: standaard levering of SameDayDelivery. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling afronden”. Als u deze stappen hebt doorlopen, is uw aankoop definitief.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

 1. Als u goederen of diensten bij ons koopt, heeft u gedurende 30 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat u de goederen niet wil houden. U kan uw bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 30 dagen nadat we uw bestelling teruggekregen hebben of u hebt aangegeven dat u wil afzien van de overeenkomst, betalen we uw de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u hebt betaald.
 2. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 3. Tijdens de eerste 30 dagen na de levering verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 4. U kan uw retourpakket retourneren via de post of een koerier. Voor meer informatie over de retourprocedure kunt u terecht op deze pagina.
 5. Om uw herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kunt u dit formulier invullen en dit opsturen naar service@ventilatieshop.be. Wij zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Artikel 5 - De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst.

Artikel 6 - Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door u bij uw bestelling aangegeven adres.
 2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 2 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshop stock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres in een zo kort mogelijk periode. Wij informeren u over de leveringstermijn in uw bestellingsbevestiging.
 3. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kunt u kosteloos afzien van uw bestelling. In dat geval betalen wij u uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 4. Leveringen gebeuren tot het moment van bezorging aan u of een door uw aangewezen vertegenwoordiger steeds op ons risico. U hoeft u dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als u ons echter goederen terugzendt binnen de herroepingstermijn na aankoop, bent u verantwoordelijk voor het transport.
 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst.
 6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 - Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kunt u ons contacteren via een van de mogelijkheden die beschreven zijn op deze pagina. We doen er alles aan om uw klacht binnen 3 werkdagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr
 5. Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst op service@ventilatieshop.be , dan kan u als consument terecht bij Safeshops.be. SafeShops.be zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien uw klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om uw klacht verder te behandelen.

Artikel 12 - BeCommerce gedragscode

De gedragscode van het BeCommerce Trustmark heeft als doelstelling basisprincipes op te
stellen die moeten worden nageleefd om de consument en de zakelijke klant de nodige
waarborgen te bieden in de digitale handel met inbegrip van de verkoop op afstand, waardoor er een essentiële vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd tussen verkopers
en kopers. Met onze webshop volgen wij deze gedragdscode en onderschrijven wij deze documenten.

Bekijk de BeCommerce gedragscode hier.

Artikel 13 - Preventie Namaak

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op deze website. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt.

Artikel 14 - Recyclingbijdrage

Bij het kopen van electronische apparten betaalt u een wettelijke recyclingbijdrage. Al onze prijzen op onze webshop zijn inclusief recyclingbijdrage. Als u via onze webshop een electronisch apparaat koopt, wordt dit daarom al verrekend in de prijs.

Artikel 15 - Aanvaardingsplicht

Met betrekking op de verkoop van elektronische apparaten op de Belgische markt zijn wij verplicht een afgedankt apparaat te aanvaarden bij de levering van een nieuw gelijkaardig toestel. Wilt u van dit recht gebruik maken, neem dan contact op met onze klantenservice. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Recupel.be.

Close menu Klantenservice
Klantenservice
Waar bent u naar opzoek?

Heeft u nog vragen? Onze klantenservice is tot 17.00 uur geopend